๐ŸŒฑ Leven is Leren.

๐Ÿซ Filosoof Jan Bransen pleit voor een radicale herziening van ons onderwijssysteem. Hij bekritiseert het huidige systeem, waarin leerlingen voornamelijk als consumenten van kennis worden behandeld. Hij gelooft dat het onderwijs jongeren moet helpen bij het ontwikkelen van een breed scala aan levensvaardigheden en -rollen. Leven betekent leren, stelt Bransen, en dat doe je immers gedurende elk moment van je leven!

๐ŸŒŸ Bransen betoogt dat school meer moet zijn dan alleen een plek waar leerlingen de rol van leerling vervullen. School zou, volgens Bransen, een oefenruimte moeten zijn waarin leerlingen niet alleen de rol van leerling, maar ook die van vriend, partner, werknemer en wereldburger kunnen verkennen. Kortom, hij roept op tot een fundamentele verandering in de manier waarop we onderwijs benaderen. Laten we kinderen meer laten zijn dan alleen leerlingen, en hen helpen om zich voor te bereiden op een leven vol uitdagingen en mogelijkheden.

๐Ÿ‘‰๐Ÿป Wil je meer weten over de visie van Jan Bransen? Hij schreef er een boek over en werd onlangs geรฏnterviewd door De Correspondent. Je leest het interview hier: https://bit.ly/3HQg9U2