I-Quest

IRISZ scan voor pedagogoisch en didactisch handelen voor leerkrachten en docenten.

 

Powered by   Etil logo

IRISZ Scan ‘Pedagogisch en didactisch handelen’ 

“De leraar in de lead van zijn eigen professionele ontwikkeling met de school als leergemeenschap.” 

 

Professionalisering van leraren wordt vaak centraal georganiseerd vanuit de ontwikkelbehoefte van de organisatie. Thema’s als: anders organiseren, werken aan differentiatie, groepsvorming en pedagogisch handelen worden teambreed aangepakt.

 

Het voordeel hiervan is dat er eenduidigheid ontstaat binnen de organisatie: Iedereen is bezig met hetzelfde thema en dat kan verbindend werken.

 

Het nadeel is dat deze centrale thema’s niet altijd overeenstemmen met de individuele leervragen en professionaliseringsbehoefte van de leraar.

 

Kan dat niet anders?
De IRISZ scan ‘Pedagogisch en didactisch handelen’ geeft antwoord op deze vraag.

Wat is IRISZ scan ‘pedagogisch en didactisch handelen’?

 

De IRISZ scan ‘Pedagogisch en didactisch handelen’ is een geheel nieuwe manier om de professionalisering van leraren in kaart te brengen met behulp van een digitale scan.

 

De start ligt bij de leraar zelf met een kritische reflectie op zijn eigen pedagogisch en didactisch handelen. Een digitale nulmeting met 135 vragen brengt de ontwikkelbehoefte en leervragen van de individuele leraar in beeld.

 

Via het dashboard worden de leervragen en ontwikkelthema’s op schoolniveau automatisch duidelijk en kunnen deze eenvoudig geclusterd worden. Zo is het mogelijk om tot een specifiek professionaliseringsaanbod te komen, passend bij individuele leervragen.

Digitale scan met 135 vragen

Tijdsinvestering van 30 minuten

Breng professionalisering in kaart

Dashboard waarin ontwikkelthema's duidelijk worden

Wat levert het op?

Deze werkwijze geeft invulling aan de individuele ontwikkelbehoefte van de leraar en tegelijkertijd koers en richting voor het professionaliseringsbeleid van de schoolorganisatie. Indien dit proces jaarlijks of twee jaarlijks doorlopen wordt, ontstaat een cyclus van ‘Continuous Improvement’ binnen de organisatie gebaseerd op de behoeften van de professionals uit de praktijk.

 

Leraren ervaren wat het betekent als er gedifferentieerd wordt op hun eigen leer/ontwikkelbehoeften. Ze ervaren dat acties die ondernomen worden betekenisvol zijn en effect hebben op hun leerproces. Ervaring leert tevens dat de stap voor leraren om in de eigen praktijk te differentiëren kleiner wordt.

Invulling individuele ontwikkelbehoefte

Ontwikkeling op maat

Continuous improvement

Inzicht in resultaten van te ondernemen acties

Regie op eigen ontwikkeling

Hoe werkt het?

IRISZ Onderwijs InZicht kent 3 parallelle sporen:

Spoor 1

Als start vullen alle leraren de digitale scan in. Hier worden 135 vragen beantwoord m.b.t. hun pedagogisch en didactisch handelen in de praktijk. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende acht categorieën:

 • Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat
 • Organisatie & klassenmanagement
 • Benutten van de onderwijstijd
 • Activerende en directe instructie
 • Werken met strategieën
 • Analyseren van leervorderingen
 • Omgaan met verschillen

 

Metacognitie & samenhang

Leraren kunnen per categorie aangeven wat hun kwaliteit is en wat hun leervragen en schol- ingsbehoeften zijn (1).

De gegevens van de scan zijn zichtbaar voor de leraar zelf en de leidinggevenden. Los van deze categorieën wordt aan de leraar ook gevraagd hoe hij/zij zich verhoudt tot de visie van de school als koersbepalend document.

 

Spoor 2

Als de scan is ingevuld volgen lesobservaties (2) op basis van de persoonlijke leervragen. De lesobservaties worden uitgevoerd door IRISZ begeleiders in samenwerking met ib-ers/leidinggevenden.

 

Indien een leraar geen leervragen heeft m.b.t. zijn pedagogisch of didactisch handelen volgt een audit door de leidinggevende. Bij een voldoende audit kan de leraar zijn verdere koers bepalen als het gaat om professionele ontwikkeling.

 

Spoor 3

Op schoolniveau worden de leervragen en scholingsbehoeften van teamleden in kaart gebracht (3) en geclusterd. Er wordt een planning gemaakt per schooljaar voor de geclusterde leervragen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten leersituaties zoals maatjesleren, collegiale consultatie, intervisie, werkplaatsleren, workshops en trainingen.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een portal waarvoor leraren en leidinggevenden inloggegevens ontvangen. De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd in een dashboard en gevisualiseerd m.b.v. een spiderchart. Gegevens blijven beschikbaar voor de leraar zodat hij ook gedurende het proces terug kan kijken naar de eigen leervragen en scholingsbehoefte.

Prijzen

De kosten voor afname van de scan zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de frequentie van afname.

Er bestaat ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een abonnement. Bij de prijs is hierbij inbegrepen:

 • Een voorgesprek met directie
 • Een kick-off met het team
 • Het aanmaken van de inloggegevens voor het team
 • Dataopslag
 • Technische ondersteuning
 • Een toelichting op de resultaten aan de directie.

Aanvullende diensten kunnen op wens worden aangeboden tegen het geldende uurtarief.

Powered by Etil

Etil research group is een innovatief onderzoeksbureau en gelooft dat bedrijven en overheden zichzelf optimaal kunnen verbeteren als ze continu zicht hebben op trends en ontwikkelingen in de samenleving, hun sector en eigen organisatie. Etil is altijd een duurzame partner. Doorlopend verzamelt, combineert en interpreteert Etil data op alle niveaus, voor zowel de publieke- als de private sector. Etil is onafhankelijk, wetenschappelijk en biedt met haar gedegen onderzoek en innovatieve oplossingen zicht op verbetering.

Nationaal Programma Onderwijs

Voor de IRISZ scan ‘Pedagogisch en didactisch handelen’ kan gebruik gemaakt worden van het Nationaal Programma Onderwijs , een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van coronacrisis op te vangen voor leerlingen.

OnderwijsInzicht in één oogopslag